คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา (ฉบับทดลองใช้)

Dublin Core

Description

คู่มือนี้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง หรือบุคลากรอาชีวศึกษาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

Publisher

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 191 (535 views)