Browse Items (4 total)

  • Tags: คู่มือปฏิบัติ

media-20200312102202.pdf
คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว…

FM-407-1559205521.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง…

FM-514-1560738808.pdf
เพื่อทำความเข้าใจความหมายของคำว่า “รังแกกัน” ตามคำนิยามสากล แนวทางการดำเนินการ ซึ่งหากจะดำเนินการให้สำเร็จ ครูทุกคน รวมถึงบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนควรทำความเข้าใจ เพื่อมีการปรับความเข้าใจ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2