คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: โปรแกรมทักษะชีวิต

FM-407-1559205521.pdf
คู่มือนี้พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือสำหรับครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง…

Position: 130 (1038 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2