Browse Items (1 total)

  • Tags: ดูแลเด็กติดเกม

สถาบันสุขภาพจิตเด็กตะวันออก.pdf
ลูกบ้านไหนติดโทรศัพท์ ติดเกมบ้าง ยกมือขึ้น ⁉️ จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นอกจากจะทำให้ผู้ใหญ่อย่างเรา
จะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กๆก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ และมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2