คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (5 total)

  • Tags: ป้องกันการฆ่าตัวตาย

2-การพัฒนาความร่วมมือองค์กร.pdf
การแพร่ระบาดของโรค COVID- 19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ กลุ่มผู้ตกงานและไม่มีรายได้ แม้ว่ารัฐบาลจะให้การช่วยเหลือผ่านสวัสดิการภาครัฐ แต่ประชาชนยังมีความทุกข์
และใช้การฆ่าตัวตายเป็นทางออก นอกจากนี้…

Position: 1203 (194 views)

บอร์ดนิทรรศการ2(ป้องกันการฆ่าตัวตาย) (4).pdf
ปัญหาการฆ่าตัวตาย ป้องกันได้ see you tommorrow แล้วเจอกันวันพรุ่งนี้
10 สัญญาณเตือนเสี่ยงฆ่าตัวตาย ดังนี้ ประสบปัญหาชีวิต ใช้สุรา ยาเสพติด นอนไม่หลับ วิตกกังวล อารมณ์แปรปรวน มีประวัติคนในครอบครัวเคย/พยายาม ไม่พูดกับใครหรือพูดว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่…

Position: 1315 (9 views)

การป้องกันตัวฆ่าตัวตายTotal 3หมอ.pdf
หลักสูตร 3 หมอสำหรับป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในชุมชน เพื่อเป็นกลไกการดูแลสุขภาพเชิงรุกให้กับประชาชนได้เข้าถึงบริการและได้รับการดูแลที่สะดวกรวดเร็ว

Position: 1178 (219 views)

su2563.pdf
ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ภาครัฐจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมโรคและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สถานการณ์การระบาดดีขึ้นตามลำดับ และอยู่ในระดับการควบคุมได้ด้วยการเฝ้าระวัง…

Position: 83 (1569 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2