คู่มือสำหรับผู้บริหารในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน

Dublin Core

Description

สำหรับผู้บริหารในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียน

Date

Format

PDF

Language

Table Of Contents

พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
สาเหตุของการใช้ความรุแรง
สัญญาณเตือน
การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในโรงเรียน
การประเมินสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน
มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
มาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
บริการสุขภาพในโรงเรียน
การประเมินผล
แผนผังการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในโรงเรียน

Date Created

2003-08

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking