Browse Items (2 total)

  • Tags: องค์ความรู้

องค์ความรู้การดูแลสุขภาพใจ.pdf
องค์ความรู้ฯ เล่มนี้เป็นการรวบรวมและเรียบเรียงความรู้ในการดูแลสุขภาพจิตประชาชนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีความครอบคลุมถึง ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับคำ แนะนำขององค์การอนามัยโลก…

161026147747019361.pdf
คณะผู้จัดทำมุ่งหวังให้องค์ความรู้ฉบับนี้้เป็น "เครื่องมือ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นที่มีบทบาทเป็นนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น (Teen manager) และภาคีเครือข่าย ได้รู้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2