Browse Items (3 total)

  • Tags: เด็กออทิสติก

98884444_1262143333955880_1097042073120407552_n.pdf
ในภาวะวิกฤติที่เราทุกคนเผชิญเชื้อไวรัสโควิด-19 คงหนีไม่พ้นความกลัวและความกังวล เด็กออทิสติกก็เช่นกัน พ่อแม่สามารถช่วยลดความกังวลของพวกเขาได้โดย สร้างความปลอดภัย สร้างความสงบทางกายและทางใจ สร้างความหวังที่เราสามารถทำได้…

1_merged (1).pdf
โรคออทิสติกเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษานาน จำเป็น ต้องอาศัยผู้ปกครองให้การดูแล เพราะต้องรักษาต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ปกครองเด็กออทิสติกรับรู้ว่าเป็นภาระการดูแล การช่วยเหลือผู้ปกครองกลุ่มนี้จึงเป็นหน้าที่ของพยาบาลและทีมสุขภาพ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2