คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (1 total)

  • Tags: เสริมพลังใจในภาวะวิกฤติ

95278020_1246378032199077_3794094240074563584_n.pdf
เสริมพลังใจ เชื่อว่าเรามีคุณค่า ความสามารถผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้
มีความคิดที่ยืดหยุ่น

คิดว่าสถานการณ์นี้ยังมีสิ่งดีดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้มากมาย
มองแง่บวก

เรามีบุคคลรอบข้างที่มองเห็นคุณค่าความสามารถและมีความรัก…

Position: 703 (263 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2