สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน ฉบับปรับปรุง ปี 2564

Dublin Core

Description

โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดทําหนังสือ สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจ วัยทีน ฉบับปรับปรุงปี 2564 ขึ้นสําหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและรู้จักตนเอง เพื่อใช้วางแผนกําหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเอง และนําไปเรียนรู้เพื่อให้รู้จัก เข้าใจและยอมรับผู้อื่นได้

สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน ฉบับปรับปรุงนี้ โครงการ TO BE NUMBER ONE ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลและจัดทํารูปเล่มใหม่จากฉบับเดิมของกรมสุขภาพจิต ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตรงใจสําหรับวัยรุ่นอ่าน และหวังเป็นอย่างยิงว่า ่เนื้อหาสาระใน สะท้อนภาพวัยใส สะท้อนใจวัยทีน จะเป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่น เยาวชน สมาชิก TO BE NUMBER ONE นําไปเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN 978-974-296-932-5

Abstract

การเป็นวัยรุ่นคือช่วงที่เราทุกคนต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม การเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาสำหรับวัยรุ่นทุกคน คงต้องเตรียมความพร้อมต่อการทำหน้าที่ ภารกิจที่สำคัญคือการค้นหาความเป็นตัวของตนเอง หรือเรียกกันว่า การค้นหาเอกลักษณ์ประจำตัว ว่ามีวิธีการอย่างไร

Table Of Contents

ค้นหาและเข้าใจตนเอง – มารู้จักตนเองกันเถอะ – ศักยภาพของบุคคล – เรารู้จักตนเองได้อย่างไร – อยากรู้บ้างไหมว่าเราเป็นคนแบบไหน – เปิดช่องทาง สู่โลกกว้าง – เคล็ดลับในการเสริมดวง

Date Created

2021-09

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking