มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง)

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตมุ่งหวังว่ามาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน มีทิศทางและเครื่องมือในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาบริการในมิติส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต นอกจากนี้ผู้ตรวจประเมินสามารถใช้เป็นแนวทางกลางสำหรับวางแผนการตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้ว่า “กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสังคมที่มีจิตสำนึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี สู่เป้าหมายสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Access Rights

2016-06

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking