แนวปฏิบัติการดูแลทางสังคมจิตใจใน Psychosocial Clinic และคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลชุมชน (ฉบับทดลองใช้)

Dublin Core

Description

แนวปฏิบัตินี้ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรงหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้ปฏิบัติงานของคลินิกต่างๆ ตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน ผู้นิเทศงานหรือพี่เลี้ยงทางวิชาการของศูนย์สุขภาพจิตและโรงพยาบาลจิตเวช โดยมีส่วนร่วมพัฒนาทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดกรอบแนวคิด การจัดทำร่างแนวปฏิบัติ การวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะ การปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ การนำไปทดลองใช้ในการปฏิบัติงานจริง และนำข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคมาปรับแก้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้แนวปฏิบัติฯเล่มนี้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับระบบของโรงพยาบาลชุมชนมากที่สุด

Date

Format

หนังสือ

Language

Type

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking