คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ASSIST : แบบคัดกรองประสบการณ์ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ และใช้สารเสพติด

Dublin Core

Description

คู่มือนี้ใช้ร่วมกับ “การบำบัดแบบสั้นตามผลคัดกรอง ASSIST สำหรับการใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงและแบบอันตราย: คู่มือเพื่อใช้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ”1 และอิงตาม “แบบคัดกรองASSIST: แนวทางการใช้สำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ” ฉบับร่าง 1.1 เพื่อการทดลองใช้2คู่มือนี้มีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักแบบคัดกรอง ASSIST และบรรยายวิธีการใช้แบบคัดกรอง ASSIST ในสถานพยาบาล โดยเฉพาะสถานพยาบาลปฐมภูมิที่อยูใ่ นชุมชน เพื่อค้นหาผู้ที่ใช้สารเสพติดแบบเสี่ยงหรือแบบอันตรายแล้วให้การบำบัดแบบสั้น (หรือส่งต่อ ) ตามความเหมาะสม

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-760-4

Date Created

2011-11-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 9 (5973 views)