คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

ชุดหนังสือ ทศวรรษแห่งการเรียนรู้และการขับเคลื่อนกึ่งทศวรรษแผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา: รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในบริบทที่หลากหลายในสังคมไทย

Dublin Core

Description

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการการดื่มสุรา (ผรส.)ซึ่งเป็นแผนงานวิชาการเชิงรุก ผ่านข้อตกลงดำเนินการร่วมกับกรมสุขภาพจิต และมอบหมายให้ พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตน-ไพบูลย์
เป็นผู้จัดการแผนงาน เพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบและวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ที่เหมาะกับบริบทสังคมไทย โดยบูรณาการระบบ เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่เดิม และพัฒนาเครือข่ายบริการทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ผ่านการมีส่วนร่วมดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสุขภาพ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนการดูแลแก้ไขปัญหาสุรา รวมทั้งสามารถเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการของผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่หลากหลายมากขึ้นการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายได้รับการสนับสนุนจากแผนงานผรส. ทั้งในระบบบริการสุขภาพปกติ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลธัญญารักษ์และความร่วมมือจากระบบการบำบัดฟื้นฟูทางเลือกในชุมชนไม่ว่าจะเป็นวัด พระสงฆ์ องค์กรศาสนา เครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายผู้มีปัญหาการดื่มสุราที่สามารถเลิกสุราได้สำเร็จ แกนนำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายระบบยุติธรรมและระบบสถานประกอบการ ซึ่งช่วยการขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำให้การพัฒนาระบบ รูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มสุราเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นตามลำดับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครึ่งทศวรรษของแผนงานการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.) ได้มีการศึกษาทั้งการทบทวนองค์ความรู้ การถอดบทเรียน การแปลเอกสารจากต่างประเทศ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา แต่ยังมีการจัดการองค์ความรู้ (KM.) น้อย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้“ทศวรรษกลุ่มแผนงานแอลกอฮอล์” แผนงานผรส.ขอขอบคุณศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และบุคลากรของศวส.ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าว ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสุขภาพทุกท่าน ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อน พัฒนาระบบ รูปแบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสังคมไทยอย่างไรก็ตามความท้าทายในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งรูปแบบและวิธีการที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้มีปัญหาการดื่มสุรา ในการเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลด ละ เลิก การดื่มสุราต่อไป

Publisher

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN 978-616-551-866-6

Date Created

2014-11-01

Date Copyrighted

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1180 (334 views)