คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Early HTA เครื่องมือที่ช่วยทำให้รู้ว่าวัคซีนโควิด-19 แบบไหนที่มีความคุ้มค่า

Dublin Core

Description

Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY saved)

คุณสมบัติของวัคซีน/ปัจจัยที่ทำให้วัคซีนโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคุ้มค่า ได้แก่ ประเภทของประสิทธิผล ระดับของประสิทธิผล ระยะเวลา การออกฤทธิ์ การมี/ไม่มีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) รวมถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่างกัน

Publisher

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย

Relation

Policy Brief: ปีที่ 9: ฉบับที่ 105: ตุลาคม 2021

Language

Type

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1064 (201 views)