คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงสำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

ภาพข่าวตามสื่อต่างๆ ที่นำเสนอเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือสังคม ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นบุคคลปกติทั่วไปที่ไม่ได้มีปัญหาด้านจิตเวช แต่มีส่วนหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุมีประวัติเป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาลมาก่อน เมื่อกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือชุมชนแล้วมีปัญหาขาดการรักษาต่อเนื่อง ขาดยา ไม่ยอมรับการเจ็บป่วย หรือใช้สุรา/สารเสพติด จึงทำให้อาการกำเริบ มีพฤติกรรมก้าวร้าว และอาจก่อความรุนแรงทั้งต่อตนเองผู้อื่น หรือทรัพย์สิน กรมสุขภาพจิต เห็นความสำคัญและกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชโดยให้หน่วยบริการจิตเวชทุกแห่งมีการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence) หรือเรียกว่า ผู้ป่วย SMI-V มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 มีการคัดกรอง ลงทะเบียน ให้การบำบัดรักษาที่เฉพาะเจาะจง และนำระบบการจัดการรายกรณี (case management)มาใช้ในการดูแลผู้ป่วย SMI-V ที่มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน เน้นความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยรวมถึงการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งบุคลากร/ผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย SMI-V ได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2561 และในปี 2563 ได้มีการทบทวนคู่มือดังกล่าวโดยมีการปรับนิยาม รายละเอียดของเกณฑ์ กระบวนการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากขึ้น ส่วนเนื้อหาที่ยังคงเหมือนเดิม เช่น ตัวอย่างการดูแลผู้ป่วย SMI-V โดยการจัดการรายกรณี(case management) และเนื่องจากคู่มือดังกล่าวเน้นกระบวนการดูแลรักษาเชิงระบบ (System intervention)จึงได้ปรับชื่อใหม่เป็น “คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต”

กรมสุขภาพจิต โดยกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล สังกัดกรมสุขภาพจิต” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการจัดบริการดูแลผู้ป่วย SMI-V ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เกิดคุณภาพและส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อการให้บริการผู้ป่วยจิตเวช ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป

Publisher

กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-912-7

Date Created

2020-06-01

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 34 (2708 views)