คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เด็กดื้อทำอย่างไรดี? (พิมพ์ครั้งที่2)

14.JPG

Dublin Core

Description

งานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นมักพบปัญหาเด็กที่หลากหลาย ในบรรดาคำถามที่พบบ่อย คือ ลูกมีพฤติกรรมไม่ดีจะปรับพฤติกรรมอย่างไร คู่มือ"เด็กดื้อทำอย่างไรดี!" ฉบับนี้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้กับบุตรหลานของท่าน เนื้อหในคู่มือฉบับนี้เป็นเนื้อหาเบื้องตันที่ผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เอง เนื้อหาไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยสาเหตุของปัญหาพฤติกรรม การตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก การทำความเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม รวมถึงการประเมินและสมุดการบ้านพฤติกรรม ให้ผู้ปกครองได้ทดลองทำ

เนื่องจากปัญหาพฤติกรรมในเด็กแต่ละคนมีความซับซ้อนไม่เหมือนกัน หากพบว่มีปัญหารุนแรงจัดการไม่ได้ ให้ผู้ปกครองปรึกษา
แพทย์และนักจิตวิทยาคลินิกเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดูแลที่เหมาะสม ทางผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ท่านสามารถจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของบุตรหลานท่านได้และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการดูแลเด็กให้มีพฤติกรรมที่ดี สามารถเรียนรู้และปรับตัวต่อไปได้อย่างเหมาะสม

Publisher

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 876 (291 views)