วารสารจิตวิทยาคลินิกไทย ปีที่ 53 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

Dublin Core

Description

วารสารจิตวิทยาคลินิกไทยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางจิตวิทยาคลินิก จิตบำบัด การวัดการทดสอบทางจิตวิทยาที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และเกี่ยวข้องกับสหวิทยาการอื่นๆ เช่น จิตวิทยาสาขาอื่นๆ จิตเวชศาสตร์ ประสาทจิตวิทยา นิติจิตวิทยา และศาสตร์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัย

Date

Format

PDF

Language

Table Of Contents

1. ผลของการให้การปรึกษากลุ่มแบบผสมผสานที่มีต่อความเมตตาตนเองของนักศึกษาที่มีความโน้มเอียงเป็นผู้นิยมความสมบูรณ์แบบชนิดปรับตัวยาก / โดย บุณยวีร์ ขาภักดี, ณฐวัฒน์ ล่องทอง

2. แบบคะแนนของแบบประเมินพฤติกรรมและการปรับตัว (VABS) ในกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีความบกพร่องทางเชาวน์ปัญญาร่วมด้วย / โดย ฑิฆัมพร หอสิริ, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, ชนนิกานต์ แสวงวิชยพงศ์

3. ประสบการณ์การถ่ายโอนย้อนกลับของนักจิตบาบัด: การศึกษาเชิงคุณภาพ / โดย เจษฎา กลิ่นพูล, พนิตา เสือวรรณศรี

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้นทุนทางจิตวิทยา และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี / โดย ฌานิน สินศุข, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล

5. การศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน): การวิจัยผสานวิธี / โดย มานิกา วิเศษสาธร, ปิยพงศ์ แซ่ตั้ง, รพีกรณ์ เปี่ยมพืช, นนทิมา สิริเกียรติกุล, ปวิธ สิริเกียรติกุล

6. จิตบาบัดความคิดและพฤติกรรมกับการติดเกม / โดย ธนกฤษ ลิขิตธรากุล, ภาสกร คุ้มศิริ

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking