รูปแบบการดูแลผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราและใช้สารเสพติดในชุมชนบทเรียนรู้ในพื้นที่

Dublin Core

Description

การดื่มสุราและใช้สารเสพติดเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่ทำให้สูญเสียสุขภาวะ ทำให้เกิดปัญหาตามมาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคม และความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์มูลค่ามหาศาล จากผลการรายงานดัชนีภาระโรคและสุขภาพของคนไทยในปี พ.ศ. 2552 พบว่าการดื่มสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่หนึ่งถึงร้อยละ 19.08 ของภาระโรคในเพศชายและอันดับที่ 8 ของภาระโรคในเพศหญิง ในขณะที่การใช้สารเสพติดเป็นป็จจัยเสี่ยงอันดับที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของภาระโรคในเพศชายและอันดับที่ 15 ของภาระโรคในเพศหญิง นอกจากนี้ปัญหาการดื่มสุราและการใช้สารเสพติดยังเป็นภาระโรคที่มีผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชน และวัยทำงาน (อายุ 15-44 ปี) ซึ่งถือเป็นกลุ่มวัยที่เป็นกำลังหลักของการพัฒนาประเทศ ถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่ควรให้ความสำคัญเชิงนโยบายเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน

Date

Identifier

ISBN : 978-616-11-2169-3

Date Created

2014-07-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking