5 ขั้นตอนเพื่อการดูแลตนเองสู่การลด ละ เลิก ดื่ม

Dublin Core

Description

5 ขั้นตอน เพื่อการดูแลตนเอง สู่การ ลด ละ เลิก ดื่ม เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มีปัญหาการดื่ม สามารถดูแลตัวเอง ซึ่งได้พัฒนาเนื้อหาจากการถอดบทเรียน ของผู้มีปัญหาการดื่ม ที่สามารถ ลด ละ เลิก ดื่ม ได้สำเร็จ รวมทั้ง ครอบครัว และแกนนำชุมชน ในพื้นที่จังหวัดน่านและอุบลราชธานี

Date

Format

PDF

Language

Date Created

2016-07-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking