สาระสำคัญพระราบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Dublin Core

Description

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือสาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ จะสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถและนำไปใช้ในการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติสุขภาพจิตฯ ได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking