คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลรักษา mhGAP ฉบับที่ 2.0 สำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติดในสถานบริการสุขภาพทั่วไป

Dublin Core

Description

คู่มือการดูแลรักษา mhGAP-IG สำหรับภาวะ MNS ในสถานบริการสุขภาพทั่วไป (ไม่เฉพาะทาง) ได้พัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 2010 เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามโปรแกรมปฏิบัติการลดช่องว่างทางสุขภาพจิต (mhGAP) โดย mhGAP-IG เป็นเครื่องมือทางเทคนิคอย่างง่ายเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาแบบบูรณาการสำหรับภาวะ MNS ที่สำคัญโดยใช้แนวปฏิบัติเพื่อการตัดสินใจทางคลินิก เนื่องจากมีการเผยแพร่แนวคิดที่่ไม่ถูกต้องในวงกว้างว่า วิธีการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตทุกรูปแบบนั้นยุ่งยาก ซับซ้อน และต้องให้บริการโดยบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

Publisher

สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน สำนักวิชาการสุขภาพจิต
สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-4450-0

Table Of Contents

The mhGAP-IG เวอร์ชั่น 2.0 มีหัวข้อต่อไปนี้ :
- การดูแลรักษา และเวชปฏิบัติที่สำคัญ (Essential Care & Practice)
- แผนภูมิหลัก (Master Chart)
- โรคซึมเศร้า (Depression)
- โรคจิต (Psychoses)
- โรคลมชัก (Epilepsy)
- ความผิดปกติทางจิตใจและพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescent Mental & Behavior Disorders)
- โรคสมองเสื่อม (Dementia)
- ความผิดปกติจากพฤติกรรมดื่มสุราและใช้สารเสพติด (Disorder due to Substance Use)
- การทำร้ายตัวเอง/การฆ่าตัวตาย (Self-harm/Suicide)
- ปัญหาสุขภาพจิตที่สำคัญอื่น ๆ (Other Significant Mental Health Complaints)
- การนำ mhGAP-IG ไปใช้ (Implementation of mhGAP-IG)

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Chatuphot Phromsida

Social Bookmarking

Position: 160 (1291 views)