คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (Developmental Assessment For Intervention Manual: DAIM)

Dublin Core

Description

คู่มือนี้ถูกผลิตขึ้นมาใช้สำหรับเด็กที่คลอดด้วยน้ำหนักน้อย เมื่อแรกคลอด (Low Birth Weight) ทั้งจากการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Birth) และภาวะโภชนาการที่ไม่ดีในขณะตั้งครรภ์หรือจากการขาดออกซิเจนขณะคลอด (Birth Asphyxia) รวมทั้งเด็กที่คลอดปกติแต่อาจจะเกิดพัฒนาการล่าช้าภายหลัง เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เด็กถูกละทิ้งให้อยู่ในความดูแลของปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้เด็กเกิดความเครียดรุนแรง (Toxic stress) หรือเกิดจากพ่อแม่ใช้ TV หรือโทรศัพท์มือถือเลี้ยงแทน จนทำให้เกิดปัญหากลุ่มอาการคล้ายออทิสติก (Pseudo autism) เพิ่มขึ้น

Publisher

กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Identifier

ISBN: 978-616-11-3389-4

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 28 (5289 views)