คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ

Dublin Core

Description

“คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCD คุณภาพ” ฉบับนี้ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ได้บูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อบุคลากรสาธารณสุขในสถานบริการทุกระดับ ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง คือ บุหรี่, สุรา, การออกกำลังกาย, การบริโภคเครียด และซึมเศร้า ของผู้มารับบริการในสถานบริการให้บุคลากรสาธารณสุขต่อไป

Publisher

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 180 (1209 views)