คู่มือปฏิบัติการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า : สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

Dublin Core

Description

คู่มือปฏิบัติเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อใช้ควบคู่ไปกับแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า ประกอบด้วยคำแนะนำวิธีการดำเนินงานตามแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามบทบาทเฉพาะของบุคลากรแต่ละส่วน และบทบาทที่จะทำงานร่วมกัน ทั้งในระดับชุมชน และการประสานงานในส่วนอื่นของระบบสาธารณสุข โดยเน้นในส่วนของการคัดกรอง การประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้น การส่งต่อเพื่อรับการรักษา การบำบัดฟื้นฟู ไม่ให้กลับเป็นซ้ำ และการส่งเสริมป้องกันภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ ในการใช้คู่มือเล่มนี้ ผู้ใช้ควรศึกษาแนวทางการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้าประกอบควบคู่ไปด้วย

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking