คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุรา ในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

Dublin Core

Description

ในคู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราในโปรแกรมใกล้บ้าน สมานใจเล่มนี้ ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่ 1) การดำเนินกิจวัตรประจำวัน 2) การดูแลที่อยู่อาศัย 3) การจัดการกับภาวะวิกฤต 4) การเข้ารับบริการสุขภาพ 5) การดูแลเรื่องยา 6) การส่งเสริมสุขภาพ 7) การสร้างโอกาสในการทำงาน 8) การจัดการการเงิน 9) การรับบริการการปรึกษา

ทั้งนี้หากท่านซึ่งเป็นผู้ติดสุราสามารถศึกษาทำความเข้าใจทั้ง 9 เรื่องนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลตนเอง จะช่วยให้ท่านเพิ่มความมั่นใจและมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการลด ละ เลิกการดื่มสุรา และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในครอบครัวและสังคมต่อไป

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 425 (637 views)