การทบทวนองค์ความรู้ เรื่อง เพศภาวะ กับ สุขภาพจิต (Gender and Mental Health)

Dublin Core

Description

ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชในผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน เพศภาวะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการแสดงออกของปัญหาสุขภาพจิต การเข้าถึงบริการสุขภาพ และผลลัพธ์ทางสุขภาพจิต องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องให้มีการบูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะในงานสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกเพศ วัย แต่ชุดความรู้ที่ใช้ในการกำหนดนโยบาย การวิจัย การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพจิต และการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังใช้ความรู้ชีววิทยาทางการแพทย์ที่มิได้จำแนกตามเพศภาวะและมองปัญหาเพียงในระดับบุคคล แผนงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต ได้สนับสนุนให้มีการจัดทำเอกสารทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จากต่างประเทศและในประเทศ เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ วิธีการในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่บูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะ และข้อเสนอแนะเชิงระบบในการบูรณาการมโนทัศน์เพศภาวะเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย การศึกษาวิจัยและการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนความเป็นธรรมทางเพศภาวะ การมีสุขภาพจิตที่ดีของประชาชนทุกเพศวัย

Date

Format

PDF

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-929-5

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking