คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือดำเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สำหรับครู

Dublin Core

Description

แนวทางงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ เป็นแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 3-11 ปี สำหรับครู ในสถานศึกษาระดับประถม ในการพัฒนาเด็ก ครูมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ กับผู้ปกครองและชุมชนให้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กเกิดผลในทางปฏิบัติโดยมีเป้าหมายเพื่อให้มีการขยายผลการดำเนินงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็ก อายุ 3-11 ปี

Source

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Rights

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Format

Language

Type

Identifier

ISBN : 974-465-843-6

Table Of Contents

บทที่ 1 แนวคิดการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็ก
บทที่ 2 การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
บทที่ 3 การบูรณาการการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กในกิจกรรมการเรียนการสอน
บทที่ 4 การบูรณาการการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็กในรูปแบบการดําเนินกิจกรรมโครงการ
บทที่ 5 การจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน
บทที่ 6 แนวทางการสร้างกิจกรรม/นวัตกรรม
บทที่ 7 เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เด็กด้วยเพลงนิทานและคําคล้องจอง
บทที่ 8 การบริหารงานและการประเมินผลการดําเนินงาน
บทที่ 9 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขป้ญหาการดําเนินงานเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติภาคผนวกหน่วยสนับสนุนงานพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์กรมสุขภาพจิต
รายการเทคโนโลยีการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์กรมสุขภาพจิต

Date Modified

2020-04-23

Extent

85 หน้า
Notice créée par Super User

Social Bookmarking

Position: 148 (1678 views)