คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (12 total)

  • Creator is exactly "สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต "

เด็กพูดช้า-1-scaled.jpg
เมื่อลูกพูดช้า แก้ไขได้อย่างไรเมื่อเด็กพูดช้า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพูดช้า วิธีประเมินว่าเด็กพูดช้าหรือไม่ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กพูดช้า การแก้ไขด้านการพูด สิ่งที่พ่อแม่ควรสอนในการพูด

Position: 1364 (160 views)

เทคนิคการกระตุ้นกลืน-1-scaled.jpg
แนะนำวิธี เทคนิคการกระตุ้นกล้ามเนื้อปาก การออกกำลังกายกล้ามเนื้อปาก ขั้นตอนการเลือกอาหารในการฝึกกลืน การกลืนในเด็ก พัฒนาการด้านการรับประทานอาหาร ลักษณะที่ควรสงสัยว่ามีปัญหาด้านการกลืน และการจัดท่าทางเพื่อป้อนอาหาร

Position: 1449 (109 views)

การจัดท่าทางที่เหมาะสมสำหรับเด็ก-2-scaled1.jpg
เนื่องจากกล้ามเนื้อของผู้ป่วยเด็กมีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแรงทำให้ไม่สามารถทรงตัวในท่าต่างๆ ได้ เช่นเด็กปกติ การจัดท่าที่ถูกต้องเหมาะสใกับเด็กจะช่วยควบคุมอาการเกร็ง และกระดุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ วิธีการจัดท่าต่างๆ ในท่ายืน เดิน นั่ง

Position: 1353 (170 views)

เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้-1-scaled.jpg
ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ มีปัญหาในการเรียน ป้ญหาทางภาษา ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น สาเหตุของความบกพร่องและแนวทางการช่วยเหลือ

Position: 1374 (155 views)

วัคซีนใจในโรงเรียน.jpg
สร้างโรงเรียนที่รู้สึก ปลอดภัย สงบ มีความหวัง และเข้าใจ เห็นใจและให้โอกาส

Position: 1379 (151 views)

Autism.jpg
ลักษณะ อาการแรกเริ่มเสี่ยงภาวะเป็นออทิสซึมในเด็กเล็ก

Position: 1438 (117 views)

แผ่นพับ การกระตุ้นภาษา.pdf
ปัญหาด้านภาษาและการพูดที่มักพบในเด็กสมองพิการ
ไม่พูดสื่อสาร พูดช้า ไม่แสดงท่าทาง พูดไม่ชัด พูดติดขัด มีความเข้าใจภาษาและคำศัพท์น้อย คุณภาพเสียงพูดไม่ดี พูดเสียงดังหรือเบาเกินไป

Position: 383 (876 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2