คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (3 total)

  • Subject is exactly "แอลกอฮอล์"

paper-บีบอัด.pdf
ระบบสุขภาพในประเทศไทย มีความเจริญก้าวหน้า สามารถขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพได้ครอบคลุมประชาชนและพื้นที่มากขึ้น โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ให้บริการในทุกด้าน ทั้งในด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค…

Position: 994 (80 views)

14.แอลกอฮอล์กับความรุนแรง พ.ทานตะวัน111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม…

Position: 767 (112 views)

รายงานการทบทวนองค์ความรู้ชุดที่2.pdf
รายงานการทบทวนองค์ความรู้ชุดที่ 2 เรื่องรูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากแอลกอฮอล์

Position: 258 (406 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2