Browse Items (4 total)

  • Tags: ความรุนแรง

14.แอลกอฮอล์กับความรุนแรง พ.ทานตะวัน111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม…

info 3.pdf
infographic ดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง‬

‪หากท่านพบเห็นคนในครอบครัว ญาติ และคนใกล้ชิดมีอาการกลัว เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ หวาดผวา กรีดร้อง พูดถึงเหตุการณ์ซ้ำๆ สามารถเข้ารับบริการได้ที่…

คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง.pdf
คำแนะนำสำหรับผู้ใหญ่ดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงภาวะเครียดหลังเหตุรุนแรง "สำหรับเด็กเล็ก"

86309518_1182352311934983_6339962656266387456_n.pdf
เด็ก คือ กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพราะ...
(1) เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงน้อย
(2) เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
(3) เด็กไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
ปัญหาสุขภาพจิต เช่น…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2