คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

เอกสารทบทวนองค์ความรู้เรื่อง แอลกอฮอล์กับความรุนแรง

Dublin Core

Description

การทบทวนองค์ความรู้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความสัมพันธ์ปัญหาการใช้แอลกอฮอล์กับปัญหาการใช้ความรุนแรง การสร้างความตระหนักและรับรู้โทษของการดื่มสุราต่อปัญหาสังคม รวมถึงการเรียนรู้วิธีจัดการปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการดื่มสุราได้อย่างเหมาะสมในบริบทสังคมไทย

Publisher

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-616-11-1845-7

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 755 (113 views)