Browse Items (1 total)

  • Tags: การบำบัด

11.phonelink ดูแลตนเอง11.pdf
คณะผู้จัดทำได้พัฒนาการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด และได้ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์สาระและการดำเนินงานของโปรแกรมฯ ในการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ 1)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2