Browse Items (4 total)

  • Tags: ผู้ติดสารเสพติด

12.ทบทวนการใช้ยาพญ.สุรินทร์พร111.pdf
การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา amphetamine withdrawal/amphetamine psychosis ซึ่งแผนงานฯ หวังว่า…

11.phonelink ดูแลตนเอง11.pdf
คณะผู้จัดทำได้พัฒนาการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด และได้ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์สาระและการดำเนินงานของโปรแกรมฯ ในการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ 1)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2