คู่มือการดูแลตนเองของผู้ติดสุราและสารเสพติด สำหรับการบำบัดดูแลทางโทรศัพท์

Dublin Core

Description

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติด และได้ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์สาระและการดำเนินงานของโปรแกรมฯ ในการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้แก่ 1) นักวิชาการและบุคลากรทางสาธารณสุขผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติด 2) ผู้ติดสุราและสารเสพติด ญาติ และผู้มีส่วนในการดูแลผู้ติดสุราและสารเสพติด 3) แกนนำในชุมชน และ 4) ทีมสุขภาพเพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมตาม ข้อสรุปจากการประชุมวิพากษ์ นำไปทดลองใช้ในพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามโปรแกรมฯ และพัฒนาเป็นโปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนทางโทรศัพท์สำหรับผู้ติดสุราและสารเสพติดแล้วนำโปรแกรมไปศึกษาประสิทธิผลใน 1 เดือน โดยใช้วิธีการทดลองแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม (Randomized Control Trial)

Source

แผนงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา (ผรส.)

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking