แนวทางการบูรณาการงานสุขภาพจิตกับระบบสุขภาพปฐมภูมิ

Dublin Core

Description

ประชาชนมีสุขภาพจิตดีถือเป็นเป้าหมายหลักในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพจิตตนเอง โดยมุ่งให้เกิดการดูแลสุขภาพจิต เน้นการสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงการป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนในทุกช่วงอายุด้วยการกระจายอำนาจสู่ชุมชน ผ่านการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีกลไกสำคัญคือ “ระบบสุขภาพอำเภอ”เป็นกลไกสำคัญที่สามารถผลักดันให้เกิดการดูแลประชาชนได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตผ่านระบบสุขภาพอำเภอเป็นกลยุทธ์สำคัญในการนำงานสุขภาพจิตลงสู่ชุมชน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เป็นหลักในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเองและร่วมกัน พัฒนา แก้ไขปัญหาในชุมชน ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงบวกและคิดทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม นำไปสู่การมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมที่ดี ส่งผลให้เกิดความสุขในสังคมที่ยั่งยืน สืบไป

Format

PDF

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking