Browse Items (2 total)

  • Tags: คู่มือการดูแลโดยญาติ

ปก- คู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติ4.pdf
โดยในคู่มือการดูแลผู้ติดสุราโดยญาติในโปรแกรมใกล้บ้านสมานใจ เล่มนี้ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่ 1) การดูแลที่อยู่อาศัย 2) การจัดการกับภาวะวิกฤต 3) การรับบริการการปรึกษา ทั้งนี้หากท่านซึ่งเป็นญาติหรือผู้ดูแลผู้ติดสุราสามารถศึกษาทำความเข้าใจทั้ง 3…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2