Browse Items (4 total)

  • Tags: วัยทำงาน

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…

1077684.pdf
infographic โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในประกอบการ.pdf
กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2