Browse Items (1 total)

  • Tags: โปรแกรม

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในประกอบการ.pdf
กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2