โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพใจของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือ คนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

Date

Format

PDF

Language

Date Copyrighted

Social Bookmarking