คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

Dublin Core

Description

กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขฯมาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขคนวัยทำงานทั้งระดับบุคคลและชุมชน และออกแบบเป็นเครื่องมือสร้างสุขคนวัยทำงานในชุมชน 8 เครื่องมือ โดยมุ่งหวังว่าโปรแกรมสร้างสุขฯ นี้ จะส่งเสริมให้คนวัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้างได้ เพื่อนำไปสู่คนวัยทำงานยุค 4.0 “ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด” คือคนวัยทำงานมีสุขภาพจิตดี และมีความสุข ตลอดจนชุมชนมีความสามัคคี เข้มแข็ง และมีความสุข

Publisher

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 58 (2265 views)