คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

หนังสือนวัตกรรมวัคซีนใจสู้ภัยโควิด-19 ปี 2564 ถอดรหัสการดํา เนินงานสุขภาพจิตชุมชน ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (New normal)

Dublin Core

Description

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 2 ปีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทํา ให้คนไทยเกิดมีความเครียดสะสม กระทบต่อปัญหาสุขภาพจิตวิตกกังวล ซึมเศร้า เสี่ยงต่อการทํา ร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ฯลฯ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตในระยะยาวได้กรมสุขภาพจิตจึงได้พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างวัคซีนใจ ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนขึ้นมา ไปพร้อมกับช่วงที่เริ่มมีการกระจายวัคซีนทางกายไปยังประชาชน มุ่งเป้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับประชาชนทุกระดับ โดยใช้มาตรการในชุมชน ได้แก่ 1.สร้างความรู้สึกปลอดภัยในชุมชน 2.สร้างความรู้สึกสงบในชุมชน 3.สร้างความหวังในชุมชน และ 4.สร้างความเข้าใจและให้โอกาสคนในชุมชน ร่วมกับใช้ศักยภาพและสายสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน เป็นหลักการสําคัญในการพัฒนาและออกแบบการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในแต่ละพื้นที่ เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในชุมชนและลดปัญหาสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาวได้

Publisher

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

Date

Format

Language

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 316 (472 views)