คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (2 total)

  • Tags: อาการทางจิต

เอกสารวิชาการวิษณุ ครึ่งธิ นักกิจกรรมบำบัด.pdf
การศึกษาผลของโปรแกรมกิจกรรมบำบัด แบบบูรณาการต่อความสามารถในการประกอบกิจกรรมและอาการทางจิดของผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาด้วยกิจกรรมบำบัดในผู้ป่วยจิตเภทสูงอายุ นำไปสู่การทำกิจวัตรในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Position: 1223 (59 views)

ab.pdf
แม้ว่าประเทศไทยจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังทวีความรุนแรงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม…

Position: 42 (1759 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2