Browse Items (2 total)

  • Tags: โรคร่วมทางจิตเวช

ab.pdf
แม้ว่าประเทศไทยจะกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังทวีความรุนแรงเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม…

ICODR.pdf
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ได้จัดโครงการพัฒนาการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสุราและสารเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช เพื่อจัดทำโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยสุราและยาเสพติดที่มีโรคร่วมทางจิตเวช…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2