วัคซีนใจในชุมชุมน 4 สร้าง 2 หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต.

Dublin Core

Subject

Description

หลักสูตรอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว อสต เกิดจากบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 7 และส่วนภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกัน covid-19 สามารถประชาสัมพันธ์ ส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องแรงงานข้ามชาติ สร้างภูมิคุ้มกันทางกาย และทางใจให้แก่ประชากรชาวต่างชาติในจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถข้ามผ่านวิฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

Date

Format

video

Language

Type

Date Created

2021-10-13

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Social Bookmarking