คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

การทบทวนองค์ความรู้เรื่อง การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน

Dublin Core

Description

การทบทวนองค์ความรู้เรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับประสิทธิผลของยาในการรักษา amphetamine dependence, ยาที่ใช้ในการบำบัดรักษา amphetamine withdrawal/amphetamine psychosis ซึ่งแผนงานฯ หวังว่า เอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสุขภาพโดยเฉพาะแพทย์ ในการใช้หลักฐานวิชาการเชิงประจักษ์เพื่อตัดสินใจให้การบำบัดรักษาด้วยยาในผู้ติดสารเสพติดกระตุ้นประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนควบคู่ไปกับการบำบัดทางจิตสังคม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในกระบวนการรักษา ปรับวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการลด ละ เลิกสารเสพติดและลดโอกาสในการกลับไปเสพซ้ำได้ในที่สุด

Publisher

แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน

Date

Format

Language

Identifier

ISBN : 978-974-296-807-6

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Rights Holder

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Notice créée par Phopthorn Wuttiharn

Social Bookmarking

Position: 808 (133 views)