คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (7 total)

  • Creator is exactly "สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต"

คู่มือแนวทางการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับโรงยาบาลชุมชน ฉบับปรับปรุง.pdf
คู่มือจัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการจัดระบบและพัฒนาบริการดูแลสังคมจิตใจของสถานบริการ โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลทางสังคมจิตใจในโรงพยาบาลชุมชน จากบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน…

Position: 556 (483 views)

161026147747057724.pdf
แนวปฏิบัตินี้ได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มีประสบการณ์ตรงหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต ผู้ปฏิบัติงานของคลินิกต่างๆ ตามกลุ่มวัยในโรงพยาบาลชุมชน…

Position: 495 (553 views)

คู่มือแนวทางการดูแล.pdf
คู่มือเล่มนี้พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ศูนย์พัฒนาเด็ก (ศพด.)…

Position: 328 (795 views)

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน.pdf
กรมสุขภาพจิตเห็นความสำคัญของการสร้างความสุขให้คนวัยทำงาน จึงพัฒนาโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน ตามกระบวนการวิจัยและพัฒนาและดึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาทุกขั้นตอน…

Position: 58 (2297 views)

คู่มือEQ-16-18ปี.pdf
วัยรุ่นช่วงอายุ 16 - 18 ปีเป็นระยะวัยรุ่นตอนกลางซึ่งพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจและความรู้สึกนึกคิดจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไปจัดเป็นช่วงอายุของวัยรุ่นที่แท้จริง เป็นช่วงวัยที่เน้นการเข้ากลุ่ม การมีพื้นที่ของกลุ่ม เรียนรู้การตัดสินใจ…

Position: 12 (6524 views)

EQ 2561.pdf
เพื่อให้ครูใช้ในการเสริมสร้างอีคิวนักเรียน โดยพัฒนาจากการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็ก บุคลากรสาธารณสุข และครูประถมศึกษา และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการทดลองใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา…

Position: 299 (843 views)

8-11-60.pdf
จัดทำเพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ได้ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กและดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่องอีคิว จัดทำ ผ่านกระบวนการพัฒนาและทดลองใช้ โดยการมีส่วนร่วมของครูผู้ดูแลเด็กผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรกรมสุขภาพจิต

Position: 42 (2941 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2