คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

คู่มือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต

Dublin Core

Description

การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ หรือวิถีชีวิตของมนุษย์ เพื่อช่วยให้เกิดทางเลือกหรือวิธีการใหม่ๆ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา ผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสุขภาพจิตและจิตเวช โดยกำหนดเป็นกระบวนการสร้างคุณค่าหลัก และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต เพื่อให้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน

Publisher

สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

Date

Format

Language

Table Of Contents

- การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต
- การวิเคราะห์ความต้องการ/ความจำเป็นในการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพจิต (์Need analysis)
- การกำหนดกรอบแนวคิด (Conceptual framework)
- การออกแบบและจัดทำต้นแบบ (Prototype development)
- การทดสอบคุณภาพเทคโนโลยีสุขภาพจิต (Testing)
- การทดลองใช้เทคโนโลยีสุขภาพจิตในระบบ (Pilot study)
- การขยายผลเทคโนโลยีสุขภาพจิต (Scale up programs)
- การประเมินผล (Evaluation)
- การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา (Research report)

Date Created

2012-02-01

Date Copyrighted

License

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Extent

160 หน้า

Rights Holder

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Notice créée par Tanpisith Boonpattanaporn

Social Bookmarking

Position: 1259 (123 views)