Browse Items (1 total)

  • Tags: เทคโนโลยี

มารู้จักและหาวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้า.pdf
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านโรคซึมเศร้า จึงจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมความรู้ การคัดกรองอาการเบื้องต้นและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อตัวเองหรือคนใกล้ตัวมีภาวะซึมเศร้า จากศูนย์ความรู้เทคโนโลยีโรคซึมเศร้า (www.facebook.com/thaidepression.center)…
Output Formats

atom, csv, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2