คลังความรู้สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
Search using this query type:

Search only these record types:


Advanced Search (Items only)

Browse Items (53 total)

  • Date is exactly "2022"

1-3 full paper_str+CV_worawan chutha_2565 (1).pdf
การศึกษา “ความเครียดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของประชาชนไทยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)” เป็นการสํารวจประชาชนไทยทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2563 พบว่า ความชุกความเครียดของประชาชนไทยมีแนวโน้มขึ้นๆ ลงๆ…

Position: 1261 (320 views)

643-0-1645063802.pdf
การพัฒนาโปรแกรมการช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลัง
คลอด โดยอาสาสมัครสาธารณสุข : การวิจัยนำร่อง การวิจัยนี้เป็นเป็นการวิจัยประเภทการพัฒนาทดลอง (Experimental Development)
ดำเนินการเก็บข้อมูลในจังหวัด…

Position: 1236 (361 views)

Sleep.jpg
นอนไม่หลับคืออาการที่ไม่สามารถหลับได้ตามเวลานอนปกติ มีหลายระดับ อาการเบื้องต้น หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ กระทบต่อการดำเนินชีวิตเนื่องจากร่างกายไม่สามารถพักผ่อนได้เพียงพอ กดจุดปรับสมดุลช่วยหลับฝันดี จิตใจสงบ ผ่อนคลายด้วยตัวเอง

Position: 1400 (139 views)

3 COVID.jpg
การปรับตัวกับความเครียดเรื้อรังจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ใส่ใจในสิ่งที่ทำแต่ละขณะ สำรวจและเรียนรู้สิ่งใหม่ในแต่ละวัน ส่งพลังบวกกับผู้คนรอบข้าง

Position: 1397 (140 views)

handicapped identity card.jpg
คำแนะนำการทำบัตรคนพิการ สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตรคนพิการ สถานที่ทำบัตรคนพิการ

Position: 1428 (121 views)

LongCOVID.jpg
อาการหลงเหลือของ "ลองโควิด" สุขภาพจิต ผิวหนัง ปอด ระบบประสาท หลอดเลือดและหัวใจ และอาการทั่วไป ทางการแพทย์ยังไม่พบสาเหตุชัดเจน อาจเป็นผลจากความผิดปกติภายในร่างกาย

Position: 1417 (127 views)

breathingexercises.jpg
การฝีกหายใจอย่างมีประสิทธิภาพช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังป่วย โควิด - 19 ฝึกหายใจเข้าลึก หายใจออกยาว ขยับร่างกายเคลื่อนไหวช่วงปอด ช่วยให้ได้รับปริมาณอ๊อกซิเจนมากขึ้น

Position: 1419 (125 views)

Nutrition and body.jpg
โภชนาการเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย กินอาหารที่มีจุลินทรีย์สุขภาพ กินอาหารมีกากใยอาหารสูง กินอาหาร 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารขยะ เพิ่มวิตามินฟื้นฟูร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุัมกัน

Position: 1431 (120 views)

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2